Gebruikersovereenkomst

Het Huurdersportaal wordt je via internet aangeboden door WSH. Aan het gebruik van het Huurdersportaal zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het Huurdersportaal te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door WSH schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren op het Huurdersportaal

1.1. Op het Huurdersportaal kun je online jouw huisvesting regelen. Je kunt online een huurovereenkomst sluiten of je kunt online woningruimte aanbieden.

1.2. Om het Huurdersportaal te kunnen gebruiken, moet je registreren. Dat doe je door de gegevens die bij WSH al bekend zijn over jou aan te vullen met aantal aanvullende gegeven. Er wordt je gevraagd je gegevens te controleren en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Zodra je dat gedaan hebt, ontvang je een activatiecode per SMS op het opgegeven mobiele nummer. Met deze activatiecode activeer je je registratie op het Huurdersportaal. Nadat de registratie is afgerond, kan je met jouw e-mailadres en een wachtwoord rechtstreeks inloggen op je account.

1.3. Aangezien je account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je jouw wachtwoord strikt geheim te houden. WSH mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten jou om toegang hebben gekregen tot je wachtwoord. Krijg je hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan WSH.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is niet toegestaan het Huurdersportaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2. Daarnaast is het verboden via het Huurdersportaal:

informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;

informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);

onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.3. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft WSH het recht in te grijpen. 

2.4. Indien naar het oordeel van WSH hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van WSH of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, - is WSH gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. Jij bent verantwoordelijk voor de content die je plaatst. Je vrijwaart WSH dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6. Denk eraan dat WSH ook aangifte kan doen van strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

3.1. WSH spant zich in om het Huurdersportaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. WSH onderhoudt het Huurdersportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal WSH dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van het Huurdersportaal relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. WSH mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Huurdersportaal aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist WSH zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Vergoeding voor het Huurdersportaal

Het Huurdersportaal wordt je geheel gratis aangeboden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. Het Huurdersportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van WSH alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van WSH of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van WSH, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Informatie die jij publiceert of opslaat via het Huurdersportaal is en blijft jouw eigendom. WSH heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Huurdersportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het Huurdersportaal.

5.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geef je voor onbepaalde tijd aan WSH. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan WSH besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4. Je mag informatie die jij publiceert of opslaat via het Huurdersportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5. WSH zal geen kennis nemen van privégegevens die jij opslaat en/of verspreidt via het Huurdersportaal, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien WSH daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WSH zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van WSH ligt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Huurdersportaal worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van WSH voor meer informatie.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1. Door registratie op het Huurdersportaal ga je een overeenkomst aan met WSH. Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst het Huurdersportaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien je niet langer gebruik maakt van de huisvesting van WSH.

7.3. Je kunt jouw account van het Huurdersportaal opzeggen door contact op te nemen met WSH. De contactgegevens kun je onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die je verricht op en via het Huurdersportaal.

8.2. In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het Huurdersportaal zal WSH de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij WSH meldt.

8.4. In geval van opzet of grove nalatigheid van WSH is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5. WSH is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6. In geval van overmacht is WSH nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

9.1. WSH mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2. WSH zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Huurdersportaal zodat je daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1. Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de Huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het Huurdersportaal aangeboden.

10.2. Op het gebruik van het Huurdersportaal en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Huurdersportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WSH gevestigd is.

10.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of binnen het Huurdersportaal eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het Huurdersportaal wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door WSH wordt geacht juist te zijn, tenzij jij tegenbewijs levert.

10.6. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.7. WSH is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.