Ommen Armoedevrij

Woningcorporatie De Veste, Stichting Ommen Samen Sterk, K-Vriendelijk en de gemeente Ommen hebben elkaar gevonden in de bestrijding van armoede in Ommen. Op 3 december 2015 organiseerden ze gezamenlijk een sociale conferentie onder de noemer 'Ommen armoedevrij'. Doel van de conferentie was om samen met een groot aantal genodigden stil te staan bij de in de gemeente aanwezige armoede en uit te leggen hoe samenwerking kan bijdragen in de aanpak ervan.

Tijdens de conferentie werd een convenant ondertekend, waarmee een eerste stap werd gezet in het sluiten van een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting. Op een oproep van wethouder Ko Scheele van Ommen aan de genodigden om zich aan te sluiten bij dit verbond, ondertekenden in totaal dertien organisaties het convenant.

Met het Convenant Ommen Armoedevrij willen de samenwerkende partijen bewustwording creëren bij maatschappelijke organisaties die actief zijn (of willen zijn) op het gebied van armoedebestrijding. Het uiteindelijke doel is meer samenwerken, buiten bestaande kaders denken en gezamenlijk met oplossingen komen die partijen afzonderlijk niet zouden hebben bedacht. Hierbij staat de maatschappelijke opgave centraal en niet de belangen van de individuele organisaties.

De concrete bijdragen en activiteiten van in totaal dertien organisaties en groepen hebben gezamenlijk de Lokale Sociale Agenda 2016 bepaald. Hierin staan de stappen die in 2016 worden gezet om een armoedevrij Ommen dichterbij te brengen. Het einddoel is dat Ommen in 2020 armoedevrij is.

Alle bijdragen en activiteiten hebben betrekking op een van de negen onderwerpen die centraal staan in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting:

Negen paden naar een armoedevrij Ommen

1. Ervaringsdeskundigen aan het woord 
2. De samenleving erbij betrekken
3. Wat goed gaat versterken
4. Samenwerken vanuit mensenbelang
5. Bouwen op vertrouwen
6. Eigen mogelijkheden aanspreken
7. Goed gebruik van voorzieningen bevorderen
8. Schulden voorkómen
9. Kinderen toekomst bieden