Goed bestuur

Samen met de mensen om ons heen zetten we ons in om een betere woon- en leefomgeving te creëren. Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Vanuit het principe van ‘goed bestuur’ zijn we open over hoe we daarmee omgaan.

Woningstichting De Veste is lid van de branchevereniging Aedes en we verbinden ons hiermee aan de Governancecode Woningcorporaties. Dit betekent dat we laten zien waarvoor we staan, ons verantwoorden naar de omgeving waarin we werken en, niet onbelangrijk, kwaliteit bieden. De code beschrijft waarop wij aangesproken kunnen en mogen worden. Ook geeft de code richting aan de manier waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren en hoe zij verantwoording afleggen over hun resultaten. 

Ons handelen

We vinden het belangrijk dat onze manier van handelen aansluit op onze waarden, droom en ambitie. Integriteit is een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie. Om dit extra kracht bij te zetten hebben we samen met onze mensen een integriteitscode opgesteld. Onze gedragsregels en klokkenluidersregeling zijn onlosmakelijk met deze code verbonden en opgenomen in deze code. De klokkenluidersregeling geeft de mogelijkheid om (een vermoeden van) misstanden binnen Woningstichting De Veste te melden bij een externe vertrouwenspersoon. Dat geldt voor iedereen die voor of namens de organisatie werkt, zoals medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden, maar ook voor klanten, huurders, leveranciers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden.

De kaders waarbinnen de Raad van Commissarissen toezicht houdt en het bestuur de organisatie bestuurt zijn vastgelegd in de statuten van De Veste en de geldende wettelijke bepalingen. De wijze van functioneren is vastgelegd in het bestuursreglement en het reglement Raad van Commissarissen.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Vertrouwen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dat geven we dan ook aan onze mensen en partners. In de procuratieregeling zijn de kaders vastgesteld die onze medewerkers handelingsvrijheid en bewegingsruimte geven. Met deze regeling proberen we hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zo groot mogelijk te laten zijn.

Verantwoording

In ons jaarlijkse magazine vertellen we niet alleen over onze strategie, maar vertellen we ook op welke manier we het verschil hebben gemaakt voor een aantal van onze huurders. In onze jaarverslagen doen we dit op formele wijze zoals de regelgeving ons voorschrijft. We leggen verantwoording af over het door ons gevoerde beleid, onze activiteiten en prestaties. Een belangrijk onderdeel is de jaarrekening waarin we onze financiële verslaglegging presenteren.

We laten ons minimaal één keer in de vier jaar visiteren door een erkende, onafhankelijke visitatiecommissie. In 2017 is dit gedaan door Reaflex. Het visitatierapport geeft duidelijkheid over de (maatschappelijke) prestaties die we in de periode van 2013 tot en met 2016 hebben geleverd. De bestuurlijke reactie op de visitatie is opgenomen in het rapport.  

Visitatierapport

Integriteitscode

Vertrouwenspersoon

  • Margot Krikke
  • (06) 132 85 600