Huurder centraal bij overdracht bezit Terschelling aan Friese corporatie

08-03

“Het realiseren van de volkshuisvestelijke opgave waarbij de huurder centraal staat, nu en in de toekomst”, was tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van De Veste, huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling een belangrijke boodschap. Alle aanwezige huurders en belangstellenden zijn woensdag 7 maart geïnformeerd over de keuze en wijze waarop de corporatie vertrekt van het eiland. Die stap wordt zorgvuldig en samen met De Brandaris en de gemeente gezet. Om zo te waarborgen dat de sociale woningvoorraad en de dienstverlening voor zowel huurders als het eiland op een goede manier behouden kan blijven, ook bij de nieuwe verhuurder.

De kracht van een corporatie zit in haar betrokkenheid bij haar huurders, weten wat er speelt en snel kunnen schakelen. Voor Woningstichting De Veste staat het leveren van goede dienstverlening aan de huurders centraal en vanuit die focus heeft zij de afgelopen jaren voor haar huurders op Terschelling gewerkt. “Focus vraagt ook om het maken van keuzes”, zo verwoordt Janine Godderij directeur bestuurder van De Veste, het genomen besluit. “Het beheren van de woningen op Terschelling bleek voor De Veste niet altijd makkelijk. De uitdagingen kwamen zowel door de fysieke afstand als door de verschillen in inzichten en de nieuwe regelgeving.” Daarom heeft De Veste besloten de stap te zetten om haar bezit op het eiland over te dragen aan een Friese woningcorporatie. 

In nauwe samenwerking naar een nieuwe corporatie

“Over het besluit om een andere corporatie te vragen om onze woningen over te nemen hebben wij goed gesproken met onze huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling”, geeft Janine Godderij aan. “Wij delen met elkaar het belang dat wat bereikt is behouden moet blijven, maar zien hiervoor vooral de kans bij een andere corporatie die dichterbij actief is. Bij dit proces wordt De Veste begeleid door de specialisten van Deloitte en worden de huurdersvereniging en de gemeente intensief betrokken.” 

“De wens van De Veste om Terschelling te verlaten betreuren wij”, benoemt huurdersvereniging De Brandaris. ”De afgelopen twee jaar hebben we kunnen werken aan een relatie en het fundament daarvoor staat. Wij hadden graag gezien dat De Veste was gebleven. We begrijpen dat de nieuwe wetgeving dit moeilijk maakt, nu corporaties verplicht zijn om in hun eigen regio actief te zijn. Daarom pakken we met beide handen de kans aan om mee te denken en mee te praten hoe de overdracht vorm moet krijgen. Deze overdracht vraagt veel van huurders. Wij maken ons er als huurdersvereniging De Brandaris dan ook hard voor, dat de belangen van de huurders en woningzoekenden hierin worden meegenomen. Bestaande afspraken voor het eiland staan voor ons als een huis."

Het proces is er op gericht om in een aantal stappen, van aanbieding tot aan keuze, een woningcorporatie uit Friesland te vinden die het bezit van De Veste wil en kan overnemen. “Voor de gemeente is het van belang”, geeft wethouder Evert van Leunen van de gemeente Terschelling aan, “dat dit een woningcorporatie is die de doelen uit de Woonvisie realiseert, bijdraagt aan het bereiken van de duurzaamheidsambities en financieel sterk genoeg is om dit te doen. Ook is het wenselijk dat de corporatie aandacht heeft voor de specifieke eilander situatie en voor de huurders en woningzoekenden een betrouwbare en transparante verhuurder is.”   

Behouden van goede resultaten

Sinds de fusie met Pierre Louis in 2010 is Woningstichting De Veste actief op Terschelling. De afgelopen jaren heeft de corporatie, in nauwe samenwerking met de huurdersvereniging de Brandaris en gemeente gezorgd voor goed onderhoud, nieuwbouw en mooie initiatieven in buurten. De Veste draagt het eiland Terschelling met haar bewoners dan ook een warm hart toe. Voor haar huurders heeft ze de afgelopen tijd, zowel in kwaliteit van wonen als in het verbeteren van de dienstverlening, veel gerealiseerd. Denk daarbij aan de gezamenlijke prestatieafspraken, het nieuwe huurbeleid met huurmogelijkheden op maat en het leefbaarheidsproject Buurtgeluk. Ook werd afgelopen zomer de nieuwe campus bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz geopend.

Tijdens de zoektocht naar een Friese corporatie die het bezit overneemt van De Veste blijft de dagelijkse gang van zaken, waaronder onderhoud en bewoners contact, gewoon doorgaan. En kan de nieuwe corporatie op de ingezette koers doorvaren, zodat de huurders niet tussen wal en schip raken. 

De presentatie die tijdens de avond is gehouden kan hier bekeken worden.

Terug naar overzicht